Privacy Policy

 

Muziekvereniging Boekend hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Boekend houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Boekend zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Muziekvereniging Boekend verwerkt persoonsgegevens van:

·        Leveranciers

·        Abonnees Nieuwsbrief

·        Leden.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Muziekvereniging Boekend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Administratieve doeleinden;

–        Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

–        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Boekend de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        (Zakelijk) Telefoonnummer;

–        (Zakelijk) E-mailadres;

–        Bankrekeningnummer;

–        BSN  nummer (alleen indien nodig)

–        BTW nummer (alleen indien nodig)

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Boekend opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Leden van Harmonie Boekend zijn automatisch nieuwsbrief abonnee. Oud-leden kunnen ook nieuwsbriefabonnee zijn mits zij hiertoe schriftelijk toestemming hebben verleend.
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Muziekvereniging Boekend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        Per e-mail verkregen toestemming van de nieuwsbriefabonnee.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Boekend de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        E-mailadres;

–        Periode waarin het lidmaatschap plaatsvond.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Boekend opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden
Persoonsgegevens van leden worden door Muziekvereniging Boekend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Ledenadministratie;

–        Contributie en/of lesgeldbijdrage;

–        Nieuwsbrief/Nieuwsflits;

–        Inschrijving muziekbonden KNMO en LBM;

–        Subsidieaanvraag Gemeente Venlo.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        De ledenadministratie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Boekend de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)

–        Telefoonnummer (vast en/of mobiel);

–        E-mailadres;

–        Geboortedatum;

–        Geslacht;

–        Datum aanvang lidmaatschap

–        Instrument(en)

–        Functie (indien van toepassing: bijvoorbeeld lid van een commissie)

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Boekend opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de periode van lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–        Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

–        Het verzorgen van de (financiële) administratie;

–        Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Muziekvereniging Boekend bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–        Alle personen die namens Muziekvereniging Boekend van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

–        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–        Onze medewerkers leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Muziekvereniging Boekend

Kockerseweg 11

5927 PD

Venlo

Info@harmonieboekend.nl / secretaris@harmonieboekend.nl